Retur vid felaktig referens:
Om inbetalaren använder sig av en felaktig referens så kan betalningen inte matchas mot fakturan vilket görs per automatik då man använder sig av OCR-referensen. Skriver inbetalaren in något annat hamnar beloppet på en lista över felaktiga betalningar som vi dagligen går igenom manuellt för att kunna placera så många transaktioner som möjligt. Uppstår minsta osäkerhet kring vilken faktura kunden avser att betala görs ingen placering för att vi aldrig ska riskera att placera någons pengar fel. Transaktionen ligger kvar på klientmedelskontot i ca 1-2 månader i väntan på att leverantör eller fakturamottagare ska höra av sig med underlag som kan hjälpa oss att härleda vilken faktura som skulle betalas alternativt returnera till inbetalarens konto om de så önskar. Om ingen hör av sig returneras beloppet till efter denna tid till inbetalaren genom en utbetalningsavi från Bankgirocentralen.


Retur vid överbetalning:
Överbetalning är vanligt då kunden av misstag råkar betala in ett för högt belopp eller råkar betala samma faktura två gånger. Vi jobbar efter en strikt OCR-kontroll. Man kan endast betala en faktura en gång. Använder man ett gammalt OCR så kommer överskridande belopp returneras per automatik.
Då transaktionerna på klientmedelskontot aldrig tillhör oss får vi inte göra bedömningen om det är en felbetalning eller avsedd för en annan faktura. Det är både för er och era kunders säkerhet som vi aldrig kan eller får utgå från att vi vet kundens avsikt.


Varför efterfrågar vi underlag/betalningskvittens?
Detta beror på att de medel som ligger på klientmedelskontot inte tillhör bolaget Billogram AB. Transaktionerna är helt skilda från Billograms tillgångar och vi får inte enligt lagen om penningtvätt tillämpa manuell hantering av dessa medel utan tydliga underlag. Det vi då behöver är en kvittens av kundens inbetalning som innehåller nedanstående information för att kunna säkerställa att vi hanterar rätt transaktion:

  • Belopp
  • Referens
  • Betaldatum
  • Kontonummer

Därefter behöver vi skriftligen ha ett underlag som meddelar vilken faktura betalningen avsåg. Utöver att vi genom denna hantering omöjligt kan bryta mot lagen om penningtvätt så är det en säkerhet för våra användare då ni alltid kan lita på att vi inte kommer placera era kunders betalningar på fakturor utställda av andra företag som använder tjänsten. 


Varför retur via utbetalningsavi?
På de transaktioner som kommer in på klientmedelskontot följer inga kontaktuppgifter till kunden annat än den postadress de angett hos sin bank. Därav är detta det enda säkra sättet vi kan använda oss av för att returnera beloppet till inbetalaren. Det är en kostnad för oss att skicka ut dessa checkar men är en service vi vill erbjuda våra kunder då säkerhet behöver gå före smidighet då det gäller hantering av pengar.

Har man ingen möjlighet att lösa in checken så kan vi absolut hjälpa till att returnera beloppet till inbetalarens konto. För att detta ska vara möjligt behöver vi få in en betalningskvittens som innehåller nedanstående information:
  • Belopp
  • Referens
  • Betaldatum
  • Kontonummer

Checken behöver makuleras hos Bankgirocentralen alternativt förfalla för att vi ska få tillbaka beloppet till oss och ha möjlighet att returnera detta. Makulera checken genom att skicka den till:
Bankgirot
105 09 Stockholm